پذیرش دو واحد صنعتی در یازدهمین نشست شورای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

پذیرش دو واحد صنعتی در یازدهمین نشست شورای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

در یازدهمین نشست شورای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دو واحد صنعتی در دوره رشد یافتگی پذیرش شدند. نظر به حمایت های پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از توسعه همه جانبه توانمندان استان به ویژه کارخانجات صنعتی بزرگ، شرکت مهراس کویر به مدیر عاملی جناب آقای مهندس محمودرضا یوسفی با محصول لوله های UPVC و شرکت ابداع صنعت با مدیر عاملی جناب آقای سید علیرضا شریعت داوودی با محصولات حوزه برق اعم از جعبه اتصال، اتوبوستر و پست ترکیبی روغنی گازی در امور اموسسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی پذیرش شدند. 

 

شرکت مهراس کویر 

شرکت لوله و پروفیل های UPVC مهراس کویر در سال 1386 تاسیس گردید. این شرکت در سال 1387 در سمینی به مساحت 4545 به ظرفیت 700 تن در سال و با اشتغالزایی برای 8 نفر بطور مستقیم در سه شیفت کاری به بهره برداری رسید. شرکت مهراس کویر در سال 1388 با افزایش خطوط تولید و استفاده از توان متخصصین، ظرفیت خود را دوچندان و به میزان 1400 تن رسانید. در همین راستا محصولاتی جدید نیز به سبد کالای تولیدی این مجموعه اضافه شد که نیاز بازار هدف را به خوبی تامین و مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفت. این مجموعه با گسترش خط تولید و افزایش ماشین الات و بکاری گیری مهندسان توانمند توانست در سال 1394 توان تولید خود را به 4200 تن افزایش داده و گامی ارزشمند در راستای تحقق اهداف خود بردارد. 

لینک وبسایت شرکت مهراس کویر

لینک دانلود کاتالوگ شرکت مهراس کویر  

 

ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺪاع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

این شرکت ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻧﻤﻮده ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺿﻤﯿﻨﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و   ﻗﺪرت روﻏﻨﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻢﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﻬﺎی ﮐﻤﭙﮑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و   ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در راستای تحقق اهداف کیفی مجموعه و با توجه به تولیدات منطبق بر استانداردهای بین‌المللی موفق به اخذ تاییدیه از آزمایشگاه مرجع KERI کره جنوبی شده است.

لینک وبسایت شرکت  اﺑﺪاع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

لینک دانلود کاتالوگ شرکت  اﺑﺪاع ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق  

 

 

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری تان شوید و یا ثبت نام کنید.

اطلاعیه ها

هم نت (جشنواره کارآفرینی طلوع شرق، با محوریت محصولات استراتژیک استان خراسان جنوبی)
نمایشگاه آنلاین کار
وبینار آشنایی با نحوه پذیرش، انواع حمایت ها و و معافیت های پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
وبینار آموزشی نحوه راه‌اندازی و بهینه‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه