کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی

۱۹/آبان/۱۳۹۸
298

لینک ثبت نام

اطلاعیه ها

fintech
امریه سربازی
کاراه آموزشی mini MBA
کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی