کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دانش بنیان، فرآیند ارزیابی و حمایت ها

۲۹/مهر/۱۳۹۸
181

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دانش بنیان، فرآیند ارزیابی و حمایت ها

شروع:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۱۴:۰۰

اطلاعیه ها

fintech
امریه سربازی
کاراه آموزشی mini MBA
کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی