کارگاه آموزشی از ایده تا اجرا

۲۱/مرداد/۱۳۹۸
21

www.zstp.ir

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی از ایده تا اجرا
جشنواره ملی رباتیک کرمان
عید قربان
کارگاه آموزشی بوم ناب