اطلاعیه ها

آشنایی با اصول و مفاهیم بازاریابی
فراخوان طرح شهید بابایی
کارگاه مجازی اصول تجاری سازی ایده های نوین
دوره آموزشی مدیریت انتقال فناوری