درباره ما

همکاری و مشاوره در رابطه با هرگونه اختراعات و ابتکارات جدید و انجام کملیه خدمات مورد نیاز در رابطه با مالکیت فکری و صنعتی

اطلاعیه ها

اطلاعیه  جذب امریه سربازی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
شیوه های اثربخش حضور در نمایشگاه ها و نقش آن در بازاریابی شرکتها
وبینار ساخت ذهنیت کارآفرینی
وبینار اصول و فنون مذاکره