درباره ما

همکاری و مشاوره در رابطه با هرگونه اختراعات و ابتکارات جدید و انجام کملیه خدمات مورد نیاز در رابطه با مالکیت فکری و صنعتی

اطلاعیه ها

fintech
امریه سربازی
کاراه آموزشی mini MBA
کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی