درباره ما

شرکت محاسبات سیال بزرگمهر شرکتی در حوزه مکانیک سیالات با ارئه خدمات مشاوره و محاسباتی می باشد.

اعضای این شرکت تعدادی از اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات می باشند.

این شرکت آمادگی همکاری با صاحبان صنعت مرتبط با علم سیالات بمنظور بهبود کیفیت محصول و افزایش بهره وری را دارد.

این شرکت همکاری های موثر با نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن جهت بهبود بهره وری و راندمان نیروگاه داشته است.

در لینک زیر سابقه علمی اعضا قابل دسترسی است.

1- دکتر قدرت قصابی-مدیر عامل شرکت-عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات

http://www.buqaen.ac.ir/prof/7e15b575-f0f1-4832-a6c5-0af84b12fe15/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A8%DB%8C/page/show

 2- دکتر سید احسان شکیب-همکار-عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات

http://www.buqaen.ac.ir/prof/9d8ae4fd-49c6-4ec1-bdd9-4eb606905ca6/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8/page/show

3- دکتر مهدی بقراطی-همکار-عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات

http://www.buqaen.ac.ir/prof/d272f6b5-cfb3-4633-af5c-7a908212892f/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/page/show

اطلاعیه ها

نهضت مردمی مسجد سازی
پنجمین رویداد اُکام
درخواست استقرار در پارک
رویداد استارت آپی عناب