انتخاب شرکت دانش بنیان تروند زعفران به عنوان واحد نمونه استاندارد 1396

انتخاب شرکت دانش بنیان تروند زعفران به عنوان واحد نمونه استاندارد 1396

برگی دیگر از افتخارات شرکت دانش بنیان تروند زعفران قاین

انتخاب تروند زعفران قاین به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال 1396

اطلاعیه ها

جشنواره هنری هفته پژوهش
پنجاه و دومین همفکر بیرجند
جشنواره بین المللی خوارزمی
خبرگزاری علم و فناوری ایران