بهبود کمیت و کیفیت پسته به روش ارگانیک

بهبود کمیت و کیفیت پسته به روش ارگانیک

            

 

گام اول: پایلوت تیمار پسته  با نهاده امیک و شیلد در سه تکرار ( جوی پشته ) با هدف تولید محصول ارگانیک و بهبود کمیت و کیفیت پسته و با نگاه صرفه اقتصادی ،به تعداد حدود 130 اصله پسته، 23 آذرماه اجرایی شد.

گام دوم : ادامه طرح ( نوبت زمستانه ) در روز پنجشنبه  19 بهمن 96 انجام گردید. برای هر اصله پسته، 100cc امیک و 20cc شیلد در آبیاری و محلول 6 در هزار شیلد جهت اسپری استفاده گردید.  

 

خبر تکمیلی : باغدار با توجه به روند کار و مشاهده وضعیت مناسب درختان طرح، تصمیم به استفاده از نهاده امیک در کل باغ گرفته و با خریداری نهاده از شرکت بنیادین فرآور سبزگستران از فصل زمستان این نهاده را در کل باغ مورد استفاده قرار داده است ( به جز ردیف های شاهد طرح – به توصیه گروه امیک )

 

در زمستان کل باغ ( به جز ردیف های شاهد طرح ) توسط باغدار محلول دهی گردید ( هر اصله 50cc  ) و از زمان شروع رشد درختان هر ماه یک مرتبه اسپری امیک انجام می گردد. با توجه به اظهارات باغدار تعدادی از درختان در بخشی از باغ که خاک رسی و شوری بیشتری دارد نسبت به سایر درختان کمی زرد به نظر می رسید که به توصیه گروه امیک یک محلول دهی ( هر اصله 50cc ) و محلول پاشی امیک در این بخش انجام ( دهه اول فروردین ) و مشکل رفع گردید.

 

همچنین باغدار اظهار داشت تعدادی از درختان واقع در ضلع جنوب به دلیل خاک شنی نسبت به سایر درختان از رشد کمتری برخوردارند، در این بخش نیز به توصیه گروه امیک یک محلول دهی ( هر اصله 50cc ) و محلول پاشی امیک انجام گردید ( اول اردیبهشت ). در حال حاضر مشکل این بخش نیز رفع گردیده، بنا به اظهار نظر باغدار اوضاع باغ مناسب و رضایت بخش می باشد.

محلول پاشی امیک با فاصله زمانی 30-20 روز به طور منظم انجام می شود.

اوایل تیرماه: مغز بستن و پرشدن تمام پسته ها

  

 

 

اطلاعیه ها

رسیدگی به مشکلات شرکت ها
برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
جشنواره هنری هفته پژوهش
جشنواره بین المللی خوارزمی