مالکیت معنوی

مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی به دلیل نشأت گرفتن از ذهن انسان گاهی به عنوان حقوق مالکیت فکری شناخته می شود .
در واقع حقوق مالکیت فکری به دو دسته مالکیت معنوی و مالی تقسیم می شود .
مالکیت معنوی به حقوقی اطلاق می یابد که به مالک آن حق حفاظت از دارایی یا اثر خود را می دهد .
برای مثال یک ناشر می تواند هم اجازه انتشار اثر خود را بدهد و هم جلوی منتشر شدن آن را بگیرد .
مالکیت مالی مربوط به اجازه بهره برداری و سودآوری مالی از اثر مورد نظر می باشد .
البته درآمد حاصل از این کار می تواند مستقیما برای مالک آن باشد .
مالکیت معنوی قابلیت واگذاری ندارد اما مالکیت مادی این امکان را دارد .

اطلاعیه ها

fintech
امریه سربازی
کاراه آموزشی mini MBA
کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی