کاشت گیاه نادر انغوزه در مراتع شهرستان فردوس

کاشت گیاه نادر انغوزه در مراتع شهرستان فردوس

کاشت گیاه نادر انغوزه در مراتع شهرستان فردوس  با توجه به اقلیم خشک ونیمه خشک منطقه بسیار حائز اهمیت و سود اور می باشد که در این راستا حدود 395هکتار زمین در منطقه برون- ابدکی به صورت کوپه کاری و بذر پاشی در قالب طرح احیامراتع عملیاتی گردید که ان شا ال.. در فصل بهار قابل بازدید خواهد بود شایان توجه است که کاشت و به ثمر رساندن گیاه انغوزه در زمین های زراعی منطقه شاید برای اولین بار در دنیا توسط این تعاونی انجام گرفته است.

اطلاعیه ها

جشنواره هنری هفته پژوهش
پنجاه و دومین همفکر بیرجند
جشنواره بین المللی خوارزمی
خبرگزاری علم و فناوری ایران