پنجاه و دومین همفکر بیرجند

۲۴/مهر/۱۳۹۷
15

پنجاه دومین "همفکر بیرجند"
چهارشنبه ۲۵ مهر
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۹
آدرس: پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، سالن جلسات


اطلاعیه ها

جشنواره هنری هفته پژوهش
پنجاه و دومین همفکر بیرجند
جشنواره بین المللی خوارزمی
خبرگزاری علم و فناوری ایران