درباره ما

Café Baloot is a company that created with two software engeeniers at first step and working on Mobile apps,Windows Form Applications and desgin program,2015.

اطلاعیه ها

پنجمین رویداد اُکام
درخواست استقرار در پارک
رویداد استارت آپی عناب
رسیدگی به مشکلات شرکت ها