آشنایی با فرآیند اولترافیلتراسیون

آشنایی با فرآیند اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون(UF) تکنولوژی جداسازی توسط ممبرین است که بر مبنای غشای نیمه تراوا جهت جداسازی محلول های حاوی ترکیبات مفید و غیرمفید به کار برده می شود. اختلاف فشار،  نیروی محرک جریان، جهت عبور از میان غشای ممبرین می باشد. ساختار نامتقارن ممبرین های UF باعث جدا شدن ذرات بزرگتر از وزن مولکولی ممبرین و باقی ماندن آن ها در سطح ممبرین می شود در حالیکه ذرات کوچکتر از میان ساختار ممبرین عبور می کنند. فیلتراسیون، پالایش، جداسازی و تغلیظ محلول زمانی که غلظت مواد باقیمانده بر سطح ممبرین افزایش پیدا می کند به پایان می رسد. ازایننوعغشابرایجداسازیماکرومولکولهاییبااندازهبین20 تا1000انگسترومبهکارمی‌رود. دراینروشکلوئیدها،پروتئینها،موادمیکروبیبیماریزاومولکولهایآلیبزرگکهوزن مولکولیآنبین1000تا10000 (گرمبرمول) است،جداسازیمی­شوند .همچنینازاین فرآینددرعملیاتتصفیه،تغلیظ و تفکیکمی‌تواناستفادهکرد.

در غشاهای اولترافیلتراسیون، علاوه بر اندازه مولکول ها، جاذبه های بین اجزاء و غشا در فرآیند تاثیرگذار است. اختلاف فشار اسمزی در دو طرف غشا با توجه به عبور نمک ها و یون ها از غشا خیلی زیاد نیست و بنابراین فشار لازم برای انجام اولترافیلتراسیون در حدود 2 تا 7 بار می باشد که نسبت به فشار اعمالی در فرآیند نانوفیلتراسیون فشار کمتری است. شار به دست آمده در اولترافیلتراسیون با توجه به اندازه حفره های غشا بیش از نانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس و کمتر از میکروفیلتراسیون است. با توجه به خصوصیات شمرده شده از این فرآیند، می توان در عملیات تصفیه، تغلیظ و تفکیک استفاده نمود. 
به طور کلی کاربرهای غشا اولترافیلتراسیون شامل موارد زیر است: 
•کاربرد برای آب فوق خالص 
- خالص سازی اولیه آب های صنعتی 
- پیش تصفیه آب فوق خالص 
- پیش تصفیه برای نمکزدایی آب دریا 
- پس تصفیه برای آب های فوق خالص 
•کاربرد در صنایع زیست محیطی 
- تصفیه پساب های صنعتی 
•صنایع غذایی و نوشیدنی 
- تصفیه آب های معدنی 
- خالص سازی و تصفیه آبمیوه 
- حذف پروتئین و آنزیم 
•صنایع مختلف 
- صنایع لبنی ( تغلیظ شیر و پنیر) 
- صنایع داروسازی (آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها ) 
- صنایع نساجی 
- صنایع شیمیایی 
- صنایع کاغذسازی 
- صنایع چرم 
مزایای فرایند اولترافیلتراسیون 
- کیفیت بالای محصول فیلتر شده 
- حذف باکتری و ویروس 
- فشار پایین عملیاتی 
- بازده بالا 
- کاهش نیاز به مواد شیمیایی 
- هزینه عملیاتی پایین 
- کاهش کدورت تا 
NTU 1/ 0 
- شستشوی راحت 

حال در پروژه حاضر گروه بوژان صافتک قصد دارد با استفاده از این تکنولوژی فلوکولانت را از آب برگشتی کارخانه زغالشویی پروده طبس حذف کند تا به وسیله آن بازدهی فرآیند فلوتاسیون افزایش یابد.

اطلاعیه ها

نهضت مردمی مسجد سازی
پنجمین رویداد اُکام
درخواست استقرار در پارک
رویداد استارت آپی عناب